Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Tło

Opcje dostępności

Kontrast: A A A A
Rozmiar czcionki: A A+ A++
Podkreślenie linków: A A
Czytelna czcionka: A A

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu.

Dane teleadresowe jednostki:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań

Telefon: +48 618759575

Fax: +48 618759587

E-mail: sekretariat@poznan.wif.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2007-05-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-28

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności – 2023-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów, załączników i plików PDF, nie są dostępne cyfrowo w całości
 • część załączników jest w postaci skanów

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu zapewnia obsługę osób ze szczególnymi potrzebami z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się.

Zapewniamy dostęp do tłumacza języka migowego.

Zapewniamy dostęp do pętli indukcyjnej.

Zapewniamy dostęp do korzystania z sieci internetowej (tablet). 

Do budynku i pomieszczeń Inspektoratu można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Zapewniamy na stronie internetowej dostęp do informacji o zakresie działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania,

Zapewniamy dostęp do obsługi alternatywnej poprzez wyjście pracownika do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku (delegatury).

Dostępność architektoniczna 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu posiada siedzibę główną przy ul. Szwajcarskiej 5 w Poznaniu, Delegaturę w Koninie, Delegaturę w Kaliszu (obie delegatury mieszczą się w budynkach po dawnych urzędach wojewódzkich – zajmowane jest kilka pomieszczeń biurowych w w/w obiektach) oraz Laboratorium Kontroli Jakości Leków przy ul. Nowogrodzkiej w Poznaniu. Poniżej dokonano analizy budynków i pomieszczeń wchodzących w skład w/w Instytucji, na podstawie ankiety sporządzonej w oparciu o ekspertyzę dotyczącą dobrych praktyk w zakresie wspierania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności – odbiorców działań instytucji kultury opracowaną przez Fundację Aktywizacja, 

ul. Chałubińskiego 9 lok. 9A 02-004 Warszawa i Spółdzielnię Socjalną Fado, ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź oraz poradnik „Jak wdrażać ustawę o zapewnieniu dostępności”.

Budynek przy ul. Szwajcarskiej 5 w Poznaniu

Teren przed obiektem. Wejście. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu mieści się na drugim piętrze czteropiętrowego budynku usytuowanego przy ul. Szwajcarskiej 5 w Poznaniu. 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zarówno przed budynkiem jak i bezpośrednio na budynku umieszczone zostały tablice informacyjne o lokalizacji Urzędu. Przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Przed drzwiami głównymi znajduje się jeden stopień o wysokości około 10 cm. Wejście główne nie jest wyposażone w podjazd, rampę ani jakikolwiek sprzęt umożliwiający pokonanie wejścia przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Bezpośrednio przy drzwiach znajduje się panel domofonu, który powiązany jest z sekretariatem WIF oznakowany w języku Braille’a.

Wnętrze budynku.

Klatka schodowa.  

Na klatce schodowej za drzwiami głównymi brak jest podjazdu, rampy, podnośnika, nie ma również windy. Stopnie mają wysokość ok. 15 cm. Po lewej stronie schodów znajduje się poręcz płaska posiadająca opis Alfabetem Braille’a.

Piętro II, teren zajmowany przez WIF w Poznaniu. Bezpośrednio przy klatce schodowej znajduje się niewielki przedsionek prowadzący do pomieszczenia sekretariatu oraz toalety. W pomieszczeniu sekretariatu znajduje się pętla indukcyjna. Pomieszczenie sekretariatu nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach ani dla osób poruszających się przy chodzikach kołowych. II piętro budynku wydzielone zostało na pomieszczenie sekretariatu oraz toalety. Na drzwiach znajduje się dzwonek. Wejście niedostępne bez karty. Po prawej stronie znajduje się czytnik kart umożliwiający wejście do części służbowej, a także czytnik RCP.

Ewakuacja. Budynek, w którym znajduje się Urząd posiada oznaczenia wskazujące na drogę do ewakuacji, nie jest możliwe samodzielna ewakuacja osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Norbert Nawrot
e-mail: norbert.nawrot@poznan.wif.gov.pl
Tel:+48 627572682 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej)

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia elementu strony internetowej za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Loading

Wytworzył: dr n. farm. Grzegorz Pakulski -
Udostępnił: SupportIT (23 marca, 2022)
Ostatnio zmodyfikował: SupportIT (14 marca, 2024)
 • WIF w Poznaniu

 • 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 5
  tel. 61 875 95 75
  fax.: 61 875 95 87
  sekretariat@poznan.wif.gov.pl

 • Delegatura w Kaliszu

 • 62-800 Kalisz, ul. Kolegialna 4
  tel./fax.: 62 767 50 49
  tel./fax.: 62 757 26 82
   kalisz@poznan.wif.gov.pl

 • Delegatura w Koninie

 • 62-510 Konin, al. 1 Maja 7
  tel. 63 245 58 15
  fax.: 63 246 54 51
  konin@poznan.wif.gov.pl

 • Laboratorium Kontroli Jakości Leków

 • 61-048 Poznań, ul. Nowogrodzka 36
  tel. 61 870 80 83,
  fax.: 61 870 80 89
  laboratorium@poznan.wif.gov.pl

 • SIT-BIP 1.1 | Zgodność WCAG 2.1 | Zgłoś problem z BIP SupportIT