Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Tło

Opcje dostępności

Kontrast: A A A A
Rozmiar czcionki: A A+ A++
Podkreślenie linków: A A
Czytelna czcionka: A A

Skargi i wnioski

WAŻNE INFORMACJE DLA SKARŻĄCEGO

Art. 225 § 1 Kpa

“Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych”.

Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym, ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób dopuszczając się oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi albo też ujawnia prawnie chronione informacje. [J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s.813]

PODSTAWA PRAWNA

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w GOZ realizowana jest w oparciu o:

 • art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483);
 • Dział VIII kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257).
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46). 

W ujęciu ogólnym przedmiotem SKARGI w rozumieniu art. 227 kpa mogą być kwestie dotyczące zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez pracowników.

Przedmiotem WNIOSKU w rozumieniu art. 241 kpa mogą być sprawy ulepszenia oraz usprawnienia pracy bądź inicjatywy, zmierzające do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W PRZYPADKU ZAŁATWIENIA SKARGI/WNIOSKU

 • Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 • Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.
 • Powyższe terminy liczą się od daty wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu właściwego do załatwienia sprawy.

WAŻNE: W przypadku kiedy z treści skargi/wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę/wniosek do złożenia – w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania – wyjaśnienia lub uzupełnienia   z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania.

 • W razie niemożności załatwienia skargi/wniosku organ właściwy powinien zawiadomić o tym wnoszącego, wskazując nowy termin jej załatwienia sprawy oraz podając przyczyny zwłoki.
 • W przypadku, gdy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu wskazany przez skarżącego jako adresat – nie jest właściwa do jej rozpatrzenia, obowiązana jest niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

ROZPATRYWANIE SKARGI/WNIOSKU

 • Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg  i wniosków do organów państwowych realizowane jest na zasadach określonych przepisami Działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Przepisy te zobowiązują adresata pisma do odpowiedniego jego zakwalifikowania na podstawie przedmiotu wnoszonej sprawy. Zanim organ zdecyduje się na załatwienie sprawy w trybie Działu VIII kpa, powinien dokonać dokładnej analizy, czy jest to tryb właściwy, czy inne przepisy szczególne nie przewidują innego trybu i czy jest organem właściwym do jego załatwienia. Przepis art. 231 kpa nakłada bowiem obowiązek przestrzegania przez organy swojej właściwości oraz nadania skardze prawidłowego biegu. Organ nie może rozpatrzyć skargi poza zakresem swojej właściwości, bo byłoby to działanie pozbawione podstaw prawnych. 
 • Postępowanie skargowe jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym, kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie jego załatwienia – stanowiskiem organu. Postępowanie to nie przewiduje trybu odwoławczego.

WAŻNE: W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

OCHRONA PRAWNA SKARŻĄCEGO

Art. 225 § kpa przewiduje ochronę prawną skarżącego/wnioskodawcy, cyt. „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

WAŻNE: Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym, ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób dopuszczając się oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi albo też ujawnia prawnie chronione informacje. Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby – może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 kk.

MIEJSCE SKŁADANIA SKARGI/WNIOSKU

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 5
tel. 61 875 95 75
fax.: 61 875 95 87
sekretariat@poznan.wif.gov.pl

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

5d2jen59fj/skrytka


DO POBRANIA:

WNIOSEK O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ.PDF

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH.PDF

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA SKARGI/WNIOSKU.PDF 

Loading

Wytworzył: dr n. farm. Grzegorz Pakulski -
Udostępnił: SupportIT (23 marca, 2023)
Ostatnio zmodyfikował: SupportIT (13 czerwca, 2023)
 • WIF w Poznaniu

 • 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 5
  tel. 61 875 95 75
  fax.: 61 875 95 87
  sekretariat@poznan.wif.gov.pl

 • Delegatura w Kaliszu

 • 62-800 Kalisz, ul. Kolegialna 4
  tel./fax.: 62 767 50 49
  tel./fax.: 62 757 26 82
   kalisz@poznan.wif.gov.pl

 • Delegatura w Koninie

 • 62-510 Konin, al. 1 Maja 7
  tel. 63 245 58 15
  fax.: 63 246 54 51
  konin@poznan.wif.gov.pl

 • Laboratorium Kontroli Jakości Leków

 • 61-048 Poznań, ul. Nowogrodzka 36
  tel. 61 870 80 83,
  fax.: 61 870 80 89
  laboratorium@poznan.wif.gov.pl

 • SIT-BIP 1.1 | Zgodność WCAG 2.1 | Zgłoś problem z BIP SupportIT