Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Tło

Opcje dostępności

Kontrast: A A A A
Rozmiar czcionki: A A+ A++
Podkreślenie linków: A A
Czytelna czcionka: A A

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Zgodnie z wymaganiami art. 13 i 14Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ;

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 875 95 75, email:  sekretariat@poznan.wif.gov.pl 

 1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Poznaniu sprawuje Inspektor Ochrony Danych: mgr Marek Czechowski email: iod@poznan.wif.gov.pl  tel. 61 875 95 75 lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych.
 2. Cel przetwarzania i podstawa prawna.
 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, przetwarza dane osobowe  wyłącznie w konkretnych, wyraźnych  i  prawnie   uzasadnionych  celach i nie przetwarza  ich dalej w sposób niezgodny   z tymi celami.
 • Celem przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu, jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w  ustawie z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,
 2. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów wynikających z:
 1. Wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi  podstawa art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia RODO,
 2. realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód, m.in. dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji.  W każdym przypadku zbierana od Pani/Pana zgoda będzie wskazywała m.in. cel przetwarzania danych, który w oparciu  o tę zgodę realizujemy (podstawa prawna:, art. 6 ust. 1 lit. a) lub  art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO ;
 3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,  , w związku z realizacją zadań wynikających z  ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,  art. 6 ust. 1 lit. b , c) Rozporządzenia RODO
 4. wypełnienie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązku podatkowego –zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 5. kontaktowanie się z Państwem w celach informacyjnych, np. w celu potwierdzenia bądź zmiany/odwołania terminu wizyty/ kontroli/spotkania –zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) Rozporządzenia RODO,;
 6. zapewnienie możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń –zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) Rozporządzenia RODO;
 7. W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia lub innych czynności niezbędnych do realizacji zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia „RODO”);
 1. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 2.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
 • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2 w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany   w przepisach o archiwizacji (zasady klasyfikacji oraz okres przechowywania danych) .
 2.    Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji,                   w tym profilowanie.

Loading

Wytworzył: dr n. farm. Grzegorz Pakulski -
Udostępnił: SupportIT (23 marca, 2022)
Ostatnio zmodyfikował: SupportIT (18 maja, 2023)
 • WIF w Poznaniu

 • 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 5
  tel. 61 875 95 75
  fax.: 61 875 95 87
  sekretariat@poznan.wif.gov.pl

 • Delegatura w Kaliszu

 • 62-800 Kalisz, ul. Kolegialna 4
  tel./fax.: 62 767 50 49
  tel./fax.: 62 757 26 82
   kalisz@poznan.wif.gov.pl

 • Delegatura w Koninie

 • 62-510 Konin, al. 1 Maja 7
  tel. 63 245 58 15
  fax.: 63 246 54 51
  konin@poznan.wif.gov.pl

 • Laboratorium Kontroli Jakości Leków

 • 61-048 Poznań, ul. Nowogrodzka 36
  tel. 61 870 80 83,
  fax.: 61 870 80 89
  laboratorium@poznan.wif.gov.pl

 • SIT-BIP 1.1 | Zgodność WCAG 2.1 | Zgłoś problem z BIP SupportIT