Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Tło

Opcje dostępności

Kontrast: A A A A
Rozmiar czcionki: A A+ A++
Podkreślenie linków: A A
Czytelna czcionka: A A

Dane adresowe

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych prowadzonych na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 5, 61-285 Poznań, tel. 61 875 95 75, mail: sekretariat@poznan.wif.gov.pl.

W sprawach związanych z danymi osobowymi mogą się Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.wif.gov.pl tel. 61 875 95 75 lub pisemnie na adres: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu, 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 5.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym w administracji publicznej np. korupcji oraz zapewnienia właściwej realizacji zadań organu, w tym obsługi petenta. Powyższe cele stanowią prawnie realizowane przez Administratora danych interesy, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne jeśli rozmowa telefoniczna dotyczy realizacji zadań organu np. udzielenia informacji o etapie postępowania administracyjnego.

Dane osobowe będą przechowywane w zależności od wielkości zapisanych danych – do ich nadpisania, nie dłużej jednak niż trzy miesiące od dnia nagrania chyba, że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator danych powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom, którymi będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora danych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

Nagrywanie rozmów telefonicznych nie jest prowadzone w delegaturach Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu tj. w Delegaturze w Kaliszu i Delegaturze w Koninie oraz w Laboratorium Kontroli Jakości Leków.

UWAGA

komunikacja za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Z dniem 5 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która dotyczy między innymi art. 63 § 1 ww. Ustawy.

Zmieniły się zatem przepisy dotyczące składania podań.

Od dnia 5 października 2021r., zgodnie ze znowelizowanym art. 63 § 1 Kpa składanie podań (żądań, wyjaśnień, odwołań, zażaleń) na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest niedopuszczalne, wobec powyższego tak wniesione podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny pozostawia bez rozpoznania.

Podania w formie elektronicznej (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone wyłącznie na adresy do doręczeń elektronicznych, którymi w przypadku Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu są podane poniżej: adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie e-PUAP oraz Adres do e-doręczeń.

Powyższe nie dotyczy wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz skarg, które na podstawie odrębnych przepisów mogą być wnoszone na adres poczty e-mail podany na niniejszej stronie internetowej.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 5
tel. 61 875 95 75
fax.: 61 875 95 87
sekretariat@poznan.wif.gov.pl
 

Delegatura w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Kolegialna 4
tel./fax.: 62 767 50 49
tel./fax.: 62 757 26 82
kalisz@poznan.wif.gov.pl
 

Delegatura w Koninie
62-510 Konin, al. 1 Maja 7
tel. 63 245 58 15
fax.: 63 246 54 51
konin@poznan.wif.gov.pl

 

Mapa wielopolski z delegaturami WIF.

Radca Prawny wew. 204
Inspektorzy Farmaceutyczni wew. 205, 209, 210, 211, 212
Główny Księgowy wew. 201
Księgowy / Sprawy pracownicze wew.  203


Elektroniczna skrzynka podawcza

5d2jen59fj/skrytka


e-Doręczenia

Adres do e-doręczeń AE:PL-58415-21980-HCSCJ-13


Laboratorium Kontroli Jakości Leków
61-048 Poznań, ul. Nowogrodzka 36
tel. 61 870 80 83,
fax.: 61 870 80 89
laboratorium@poznan.wif.gov.pl

Loading

Wytworzył: dr n.farm. Grzegorz Pakulski -
Udostępnił: SupportIT (23 marca, 2022)
Ostatnio zmodyfikował: SupportIT (12 października, 2023)
 • WIF w Poznaniu

 • 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 5
  tel. 61 875 95 75
  fax.: 61 875 95 87
  sekretariat@poznan.wif.gov.pl

 • Delegatura w Kaliszu

 • 62-800 Kalisz, ul. Kolegialna 4
  tel./fax.: 62 767 50 49
  tel./fax.: 62 757 26 82
   kalisz@poznan.wif.gov.pl

 • Delegatura w Koninie

 • 62-510 Konin, al. 1 Maja 7
  tel. 63 245 58 15
  fax.: 63 246 54 51
  konin@poznan.wif.gov.pl

 • Laboratorium Kontroli Jakości Leków

 • 61-048 Poznań, ul. Nowogrodzka 36
  tel. 61 870 80 83,
  fax.: 61 870 80 89
  laboratorium@poznan.wif.gov.pl

 • SIT-BIP 1.1 | Zgodność WCAG 2.1 | Zgłoś problem z BIP SupportIT