Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Tło

Opcje dostępności

Kontrast: A A A A
Rozmiar czcionki: A A+ A++
Podkreślenie linków: A A
Czytelna czcionka: A A

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO dla Zlecających wykonanie badań przez Laboratorium Kontroli Jakości Leków

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 5, 61-285 Poznań, tel. 61 875 95 75, mail: sekretariat@poznan.wif.gov.pl W sprawach związanych z danymi osobowymi może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.wif.gov.pl,  tel. 61 875 95 75 lub pisemnie na adres: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu, 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zlecenia wykonania badania przez Laboratorium Kontroli Jakości Leków. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla realizacji zlecenia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami określającymi zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom, którymi będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora danych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych. Gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Loading

Wytworzył: dr n. farm. Grzegorz Pakulski -
Udostępnił: SupportIT (23 marca, 2022)
Ostatnio zmodyfikował: SupportIT (10 maja, 2022)
 • WIF w Poznaniu

 • 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 5
  tel. 61 875 95 75
  fax.: 61 875 95 87
  sekretariat@poznan.wif.gov.pl

 • Delegatura w Kaliszu

 • 62-800 Kalisz, ul. Kolegialna 4
  tel./fax.: 62 767 50 49
  tel./fax.: 62 757 26 82
   kalisz@poznan.wif.gov.pl

 • Delegatura w Koninie

 • 62-510 Konin, al. 1 Maja 7
  tel. 63 245 58 15
  fax.: 63 246 54 51
  konin@poznan.wif.gov.pl

 • Laboratorium Kontroli Jakości Leków

 • 61-048 Poznań, ul. Nowogrodzka 36
  tel. 61 870 80 83,
  fax.: 61 870 80 89
  laboratorium@poznan.wif.gov.pl

 • SIT-BIP 1.1 | Zgodność WCAG 2.1 | Zgłoś problem z BIP SupportIT