Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Tło

Opcje dostępności

Kontrast: A A A A
Rozmiar czcionki: A A+ A++
Podkreślenie linków: A A
Czytelna czcionka: A A

Przetargi archiwum

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH ARCHIWALNYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutycznej w Poznaniu, 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, woj. wielkopolskie, pow. m. Poznań, tel. 061 8708083, fax 061 8708089, e-mail: wiif.laboratorium@poznan.uw.gov.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę, montaż, instalację i próbne uruchomienie zintegrowanego zestawu: “Densytometr z aplikatorem TLC i system dokumentacji płytek sterowany komputerowo”. Przedmiot zamówienia obejmuje również kompleksowe przeszkolenie 3 wyznaczonych przez zamawiającego pracowników w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia oraz obowiązków dostawcy zawiera zał. nr 1 do SIWZ oraz projekt umowy stanowiący zał. nr 6 do SIWZ.(PKWiU: 33.20.5)

Miejsce realizacji: ul. Nowogrodzka 36, Poznań.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – do 2004.04.23.
Wadium – 1200 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) – 90%
termin realizacji – 10%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w ul. Nowogrodzkiej 36, 61-048 Poznań, kancelaria – II piętro, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – , tel. 061 8708083, lok. ul. Nowogrodzka 36, 61-048 Poznań, Laboratorium Kontroli Jakości Leków, w godz. 8:30-14:30.

Oferty należy składać w Laboratorium Kontroli Jakości Leków, ul. Nowogrodzka 36, 61-048 Poznań, kancelaria – II piętro.
Termin składania ofert upływa dnia 20.02.2004 o godzinie 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.02.2004 o godzinie 14:30 w Laboratorium Kontroli Jakości Leków, ul. Nowogrodzka 36, 61-048 Poznań, pokój narad – II piętro.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
– spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu, 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel. 061 8708083, fax 061 8708089, e-mail: wiif.laboratorium@poznan.uw.gov.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę, montaż, instalację i próbne uruchomienie chromatografu cieczowego z detektorem UV-VIS wraz z zapewnieniem części zapasowych i zużywalnych na 2 lata pracy oraz wystarczający na początkowy czas pracy urządzenia drobny asortyment, zgodnie z wykazem zamieszczonym w zał. nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje również kompleksowe przeszkolenie 3 wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia oraz obowiązków Dostawcy zawiera zał. nr 1 do SIWZ oraz projekt umowy stanowiący zał. nr 6 do SIWZ.(PKWiU: 33.20.5)

Miejsce realizacji: ul. Nowogrodzka 36, Poznań.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji (wymagany) – 2004.04.23.
Wadium – 1200 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) – 70%
ocena techniczna – 20%
termin realizacji – 10%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w ul. Nowogrodzka 36, 61-048 Poznań, kancelaria – II piętro, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – tel. 061 8708083, lok. ul. Nowogrodzka 36, 61-048 Poznań, Laboratorium Kontroli Jakości Leków, w godz. 8:30 – 14:30.

Oferty należy składać w ul. Nowogrodzka 36, 61-048 Poznań, kancelaria – II piętro.
Termin składania ofert upływa dnia 20.02.2004 o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.02.2004 o godzinie 12:30 w Laboratorium Kontroli Jakości Leków, ul. Nowogrodzka 36, 61-048 Poznań, pokój narad – II piętro.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
– spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 5
tel. 870-80-83, fax. 870-80-89
e-mail: wiif.laboratorium@poznan.uw.gov.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: 8 stanowiskowy zestaw do badania szybkości uwalniania substancji leczniczej z postaci leku

Miejsce realizacji
Laboratorium Kontroli Jakości Leków
Ul. Nowogrodzka 36, 61-048 Poznań
Termin realizacji (wymagany) – 15 kwietnia 2004 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt) – 70%
Ocena techniczna (jakość) – 20%
Termin realizacji – 10%

Formularz zawierający “Warunki i kryteria uczestnictwa w postępowaniu” można otrzymać bezpłatnie od dnia 14 stycznia 2004 r. w godzinach 900 – 1400 w sekretariacie Laboratorium Kontroli Jakości Leków w Poznaniu lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – tel. 061 8708083, lok. ul. Nowogrodzka 36, 61-048 Poznań, Laboratorium Kontroli Jakości Leków, w godz. 8:30 – 14:30.

Zamkniętą kopertę z ofertą, oznaczoną napisem “Łaźnia” należy złożyć w sekretariacie Laboratorium Kontroli Jakości Leków w Poznaniu ul. Nowogrodzka 36. Termin składania ofert upływa 26 lutego 2004 r. o godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lutego 2004 r. o godz. 1200 Laboratorium Kontroli Jakości Leków Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu, ul. Nowogrodzka 36.

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w:

 • warunkach i kryteriach uczestnictwa w postępowaniu,  
 • art. 22, ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (dz. U. Nr 76, poz. 344 ze zmianami 

Oferta powinna zawierać:

 • Cenę brutto w/w sprzętu (w złotych polskich)  
 • Informacje dotyczące warunków gwarancji, serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego, montażu, szkolenia, transportu.  
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 5
tel. 870-80-83, fax. 870-80-89
e-mail: wiif.laboratorium@poznan.uw.gov.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: automatyczny refraktometr z wyposażeniem

Miejsce realizacji
Laboratorium Kontroli Jakości Leków
Ul. Nowogrodzka 36, 61-048 Poznań
Termin realizacji (wymagany) – 15 kwietnia 2004 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt) – 60%
Ocena techniczna (jakość) – 30%
Termin realizacji – 10%

Formularz zawierający “Warunki i kryteria uczestnictwa w postępowaniu” można otrzymać bezpłatnie od dnia 14 stycznia 2004 r. w godzinach 900 – 1400 w sekretariacie Laboratorium Kontroli Jakości Leków w Poznaniu lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – tel. 061 8708083, lok. ul. Nowogrodzka 36, 61-048 Poznań, Laboratorium Kontroli Jakości Leków, w godz. 8:30 – 14:30.

Zamkniętą kopertę z ofertą, oznaczoną napisem “Refraktometr” należy złożyć w sekretariacie Laboratorium Kontroli Jakości Leków w Poznaniu ul. Nowogrodzka 36. Termin składania ofert upływa 26 lutego 2004 r. o godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 2004 r. o godz. 1000 Laboratorium Kontroli Jakości Leków Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu, ul. Nowogrodzka 36.

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w:

 • warunkach i kryteriach uczestnictwa w postępowaniu,  
 • art. 22, ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (dz. U. Nr 76, poz. 344 ze zmianami 

Oferta powinna zawierać:

 • Cenę brutto w/w sprzętu (w złotych polskich)  
 • Informacje dotyczące warunków gwarancji, serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego, montażu, szkolenia, transportu.  
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 5
tel. 870-80-83, fax. 870-80-89
e-mail: wiif.laboratorium@poznan.uw.gov.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: spektrofotometr FT-IR z urządzeniem do sporządzania tabletek w KBr

Miejsce realizacji
Laboratorium Kontroli Jakości Leków
Ul. Nowogrodzka 36, 61-048 Poznań
Termin realizacji (wymagany) – 20 kwietnia 2004 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt) – 80%
Ocena techniczna (jakość) – 10%
Termin realizacji – 10%

Formularz zawierający “Istotne Warunki Zamówienia” można otrzymać bezpłatnie w godzinach 900 – 1400 w sekretariacie Laboratorium Kontroli Jakości Leków w Poznaniu lub za potwierdzeniem odbioru.

Uprawniona do kontaktów z oferentami –  tel. 061 8708083, lok. ul. Nowogrodzka 36, 61-048 Poznań, Laboratorium Kontroli Jakości Leków, w godz. 8:30 – 14:30.

Zamkniętą kopertę z ofertą, oznaczoną napisem “FT-IR” należy złożyć w sekretariacie Laboratorium Kontroli Jakości Leków w Poznaniu ul. Nowogrodzka 36. Termin składania ofert upływa 11 marca 2004 r. o godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2004 r. o godz. 1200 w Laboratorium Kontroli Jakości Leków Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu, ul. Nowogrodzka 36.

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE FARMACEUTYCZNYM W POZNANIU

Sygnatura zamówienia: 1/2005
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 13 kwietnia 2005 r.
Kwota przetargu: poniżej 60.000 EURO

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY

W POZNANIU
ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań

tel. (061) 870-80-83, fax (061) 870-80-89

ogłasza

przetarg nieograniczony

(Podstawa prawna: art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 19, poz. 177, ze zm.)

na:

„Dostawę, montaż i uruchomienie 1 egzemplarza sterylizatora parowego wraz z przeszkoleniem wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia”

Wymagany termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie – Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu – Laboratorium Kontroli Jakości Leków, ul. Nowogrodzka 36, 61-048 Poznań lub za pobraniem pocztowym.

Oferty należy składać do dnia: 29 kwietnia 2005 r. do godz. 12:00, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

w Poznaniu – Laboratorium Kontroli Jakości Leków, ul. Nowogrodzka 36, 61-048 Poznań – Kancelaria.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2005 r. o godz. 12:30, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

w Poznaniu – Laboratorium Kontroli Jakości Leków, ul. Nowogrodzka 36, 61-048 Poznań – Kancelaria.

Kontakt z Wykonawcami:

Irena Szymańska tel. (061) 870-80-83, w godz. 9:00 do 14:30.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
– wynikające z art.  22  ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
– nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy,

– określone w SIWZ.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
– cena 80%

-termin dostawy 20%

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Loading

Wytworzył: dr n. farm. Kazimierz Jakubiec -
Udostępnił: SupportIT (23 marca, 2022)
Ostatnio zmodyfikował: SupportIT (6 października, 2022)
 • WIF w Poznaniu

 • 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 5
  tel. 61 875 95 75
  fax.: 61 875 95 87
  sekretariat@poznan.wif.gov.pl

 • Delegatura w Kaliszu

 • 62-800 Kalisz, ul. Kolegialna 4
  tel./fax.: 62 767 50 49
  tel./fax.: 62 757 26 82
   kalisz@poznan.wif.gov.pl

 • Delegatura w Koninie

 • 62-510 Konin, al. 1 Maja 7
  tel. 63 245 58 15
  fax.: 63 246 54 51
  konin@poznan.wif.gov.pl

 • Laboratorium Kontroli Jakości Leków

 • 61-048 Poznań, ul. Nowogrodzka 36
  tel. 61 870 80 83,
  fax.: 61 870 80 89
  laboratorium@poznan.wif.gov.pl

 • SIT-BIP 1.1 | Zgodność WCAG 2.1 | Zgłoś problem z BIP SupportIT